CHÍNH SÁCH HỦY PHẠT

  • 13/05/2020
  • 1281

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản email. Công ty không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.


Hi Travel không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ khi chưa nhận được và chưa xác nhận lại với quý khách. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.


Các quy định huỷ phạt chi tiết theo từng quy định cụ thể của chương trình tour.

facebook twitter linkedin